தைவஞ தர்மோபகாரங்கள்

English മലയാളം

(மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்கப்பட்டுள்ளது)

பகவான் ஞானஸ்கந்தர் தனது பதினெட்டு சீடர்களில் முதல்வரான அகஸ்திய மகரிஷிக்கு அளித்த உபகாரஸாஹஸ்றி என்கிற க்ரந்தத்தில் தைவஞ தர்மோபகாரங்கள் எங்கிற பதினோராம் அத்தியாயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 24 தர்மங்கள் இங்கே வழங்கப்படுகிறது.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் திலகமும் முக்கிய க்ரந்தமுமாகிய ஸ்கந்தஹோரை கற்றிருந்த எனது தந்தையும் ஆன்மீக குருவுமாகிய ப்ரஹ்மஸ்ரீ என். காமேஸ்வரன் அவர்கள், ஆண்டவன் கட்டளைப்படி உபகாரஸாஹஸ்றியை க்ரந்தமலையாளத்தில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகளிலிருந்து நகலெடுத்தார். இந்த புத்தகம் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

ஸ்கந்தன்: அகஸ்தியா! ஒரு தைவஞன் பின்பற்றவேண்டிய 24 தர்மங்கள் உள்ளது. அவற்றை உனக்கு விளக்குகிறேன்.

Views: 784

Read more ...

Daivajñadharmopakāram

മലയാളം தமிழ்

The following rules, to be strictly adhered to by a Vedic Astrologer, are taken from Daivajñadharmopakāram (दैवज्ञधर्मोपकारम्) from Upakārasāhasri (उपकारसाहस्रि).

My beloved father and guru, Brahmasree N. Kameswaran, was an exceptional practitioner of Skandahora.  Skandahora is considered the first and most voluminous scripture on Vedic Astrology.  He reproduced Upakārasāhasri from palm leaves written in ancient Malayalam script to the present day script. This scripture is not published yet.

Skanda: Agastya! There are 24 rules that a daivajña needs to adhere to.  I will explain them to you.

Views: 1482

Read more ...

ദൈവജ്ഞധർമ്മോപകാരങ്ങൾ

English தமிழ்

ഭഗവാൻ ജ്ഞാനസ്കന്ദൻ ശിഷ്യനായ അഗസ്ത്യമഹർഷിക്ക് ഉപദേശിച്ച ഉപകാരസാഹസ്രിയിലെ ദൈവജ്ഞധർമ്മോപകാരം എന്ന ഏകാദശാദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നും എടുത്തത്.  (സ്കന്ദഹോര അഭ്യസിച്ചിരുന്ന എന്റെ അഭിവന്ദ്യപിതാവും ആത്മീയഗുരുവുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ എൻ.കാമേശ്വരൻ മലയാളഗ്രന്ഥലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട താളിയോലകളിൽ നിന്നും ഭഗവദാജ്ഞപ്രകാരം പകർത്തിയ ഈ ഗ്രന്ഥം താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും.)

സ്കന്ദൻ:  അഗസ്ത്യാ!  ദൈവജ്ഞൻ പാലിക്കേണ്ട ഇരുപത്തിനാലു ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്.  അത് നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം.

Views: 1062

Read more ...

സ്വാഗതം!

English தமிழ்

സ്കന്ദഹോരയിലേക്ക് സ്വാഗതം!
അച്ഛനമ്മമാരുടെയും പരാത്പരഗുരുവായ ജ്ഞാനസ്കന്ദന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മൂലാധാരമൂർത്തിയായ ഗണപതിയുടെയും വാക്‍ദേവതയായ സരസ്വതിയുടെയും വേദവ്യാസന്റെയും കുല-ധർമ്മ-ഇഷ്ട ദേവതമാരുടെയും ആദിത്യാദിനവഗ്രഹ-നക്ഷത്ര-രാശി ദേവതമാരുടെയും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വിനയപൂർവ്വം വിജയദശമീദിനത്തിൽ (USA: ഒക്റ്റോബർ 18, 2018) സമാരംഭിക്കുന്നു.

Views: 851

Read more ...

Welcome!

മലയാളം தமிழ்

Welcome to Skanda Hora!

With the blessings of my parents, Supreme Guru Jnanaskanda, Gurus, Ganesa seated on the Moolaadhara chakra, Goddess of intellect Saraswati, Sree Veda Vyasa, Kula-Dharma-Ishta devatas and Navagraha-Rasi-Nakshatra devatas, and with all humility, I am launching this blog on the Vijayadasami day (USA: October 18, 2018).

Views: 1600

Read more ...